Víctor Moreno Martínez

Titulació

 • Advocat i Administrador Concursal. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, cursant part dels seus estudis a la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica). Col·legiat número 34.379 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Postgrau “Empreses en crisi: prevenció, reestructuració i concursos de creditors” (IDEC – Universitat Pompeu Fabra, 2012-2013).
 • Curs monogràfic de pràctica societària (Centre d’Estudis Financers, 2015).
 • Curs monogràfic d’estratègia en litigis civils i dret processal (Centre d’Estudis Financers, 2016)
 • Ponent de diverses conferències a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en matèria processal i concursal.

Experiència

 • Processalista de vocació. Àmplia experiència en l’àmbit concursal i processal, des del seu vessant civil, mercantil i contenciosa administrativa.
 • Estratègia pre concursal i pròpiament concursal amb responsabilitat en totes les fases del concurs.
 • Tramitació, tant des de la posició instant com de l’Administració Concursal, de totes i cadascuna de les fases de procediment de concurs de creditors.
 • Direcció i tramitació de procediments civils i mercantils de tota índole.
 • Assessorament en matèria contractual.

Víctor Moreno Martínez

Qualifications

 • Bankruptcy lawyer and administrator. Graduate in Law at the University of Barcelona, taking part of his studies in the Catholic University of Louvain (Belgium). Bar number 34,379 of the Bar of Barcelona.
 • Postgraduate in “Companies in crisis: prevention, restructuring and meeting of creditors” (IDEC – Universidad Pompeu Fabra, 2012-2013).
 • Monographic course of company practice (Centro de Estudios Financieros, 2015).
 • Monographic course of strategy in civil litigation and procedural law (Centro de Estudios Financieros, 2016)
 • Speaker of diverse conferences in the Bar of Barcelona, in procedural and bankruptcy matters.

Experience

 • Proceduralist by profession. Wide-ranging experience in the bankruptcy and procedural sphere, from its civil, mercantile and legal appeal side.
 • Pre-bankruptcy and bankruptcy strategy with responsibility in all the stages of bankruptcy.
 • Processing from both the first instant to the legal appeal procedure, of each stage of the meeting of creditors procedure.
 • Management and processing of civil and mercantile proceedings of all types.
 • Assessment in contractual matters.