Marc Garcia Marsà

Titulació

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona núm. 38.601
 • Màster en MBA a l’Escola de Negocis IESE (2017-2019)
 • Curs de Dret Concursal (2016) per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs de Postgrau en pràctica jurídica (2014-2015) per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en l’especialitat de laboral, penal i civil.
 • Màster de Dret dels Negocis (2012-2013) per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 • Oposicions a Judicatura (2010-2012) sota la direcció i supervisió de la Jutgessa titular de Jutjat Mercantil Núm. 1 de Barcelona.

Experiència

Àmplia experiència en direcció i assessorament jurídic d’assumptes bancaris, de consum, mercantil i civil.

Assessorament jurídic a particulars i empreses en Dret bancari; transparència i control dels contractes signats entre consumidors i entitats financeres. Anàlisi de clàusules abusives i prevenció de riscos financers.

Assessorament jurídic a particulars i empreses en Dret civil; accions de rescabalament de danys i perjudicis i nul·litat de contractes bancaris per falta d’informació i claredat en productes bancaris comercialitzats. Assessorament jurídic a particulars i empreses en Dret processal civil; seguiment jurídic i processal dels expedients oberts en seu judicial des del seu inici fins a l’arxiu de la mateixa (demandes, vistes, recursos, impugnacions de costes, taxacions, execucions i liquidacions).

Marc Garcia Marsà

Qualifications

 • Graduate in Law at the University of Barcelona. Bar of Barcelona no. 38,601
 • Master in MBA at the IESE Business School (2017-2019)
 • Bankruptcy Law course (2016) of the Bar of Barcelona.
 • Postgraduate course in legal practice (2014-2015) by the Bar of Barcelona in the speciality of labour, penal and civil law.
 • Master in Business Law (2012-2013) by the Bar of Barcelona
 • Professional exams in the Judiciary (2010-2012) under the direction and supervision of the Chief Magistrate of the Mercantile Court no. 1 of Barcelona.

Experience

Wide-ranging experience in legal management and assessment of banking, consumerism, mercantile and civil matters.

Legal assessment for individuals and companies in banking law: transparency and control of contracts signed between consumers and financial entities. Analysis of abusive clauses and prevention of financial risks.

Legal assessment for individuals and companies in civil law: actions of compensation for damages and nullity of bank contracts for lack of information and clarity in commercialised banking products. Legal advice for individuals and companies in civil procedural law: legal and procedural monitoring of proceedings open in judicial headquarters from their beginning to their archiving (demands, visits, appeals, claims for costs, valuations, attachments and liquidations).