Cristina Plana Rey

Titulació

 • Tècnic en Dret Mercantil (2019)
 • Tècnic en Administracions Concursals (Aranzadi 2015)
 • Tècnic en Psicologia Criminal i Psiquiatria Forense (2014)
 • Curs PSICOMORFOLOGÍA (2014)
 • Curs Community managercoaching empresarial i comerç electrònic (2013)
 • Curs Comunicació en màrqueting social i empresarial (2012)
 • Curs Relacions públiques empresarials i aplicacions a l’empresa (2011)
 • Curs RH contractes, nomines i seguretat social (2010)
 • Curs Programació Neurolingüística (PNL) i Intel·ligència Emocional Social i Empresarial (2010)
 • Tècnic de selecció de personal (2009)
 • Curs Màrqueting i gestió documental (2009)
 • Curs Gestió Econòmica Financera (2008)
 • Curs Macroeconomia i finances i curs Comptabilitat (2008)
 • Curs Superior Secretària Assistant Business (2007)
 • Curs Confidencialitat i protecció de dades (2007)
 • Curs Relacions públiques empresarials i aplicacions a l’empresa i curs Tècnic en vendes (2005)
 • Curs Màrqueting: promoció de vendes, estratègia i la seva distribució comercial i política a l’empresa (2005)

Experiència

Experiència essencialment en gestió i administració integral de tota mena de societats concursades des de l’any 2008 en Zarco Advocats.

Organització i planificació de companyies per a l’obertura de noves sucursals, així com el seu seguiment i gestió econòmica durant més de 10 anys en grups d’empreses.

 

Cristina Plana Rey

Qualifications

 • Expert in Mercantile Law (2019)
 • Expert in Bankruptcy Administration (Aranzadi 2015)
 • Expert in Criminal Psychology and Forensic Psychiatry (2014)
 • Psycho-morphology course (2014)
 • Community manager business coaching and e-commerce course (2013)
 • Communication in social and business marketing course (2012)
 • Business public relations and applications in the company course (2011)
 • HR contracts, wage slips and social security course (2010)
 • Neuro-linguistic Programming (PNL) course and Social and Business Emotional Intelligence course (2010)
 • Expert in personnel selection (2009)
 • Market technique and documental management course (2009)
 • Financial Economic management course (2008)
 • Macro-economics and finances course and Accounting course (2008)
 • Higher Business Assistant course (2007)
 • Confidentiality and data protection course (2007)
 • Business public relations and applications in the company course and Sales expert course (2005)
 • Marketing: sales promotion, strategy and commercial distribution and company policy course (2005)

Experience

Experience essentially in management and full administration of all types of companies in bankruptcy proceedings since 2008 at Zarco Abogados.

Organisation and planning of companies for opening new branches, as well as their monitoring and economic management for more than 10 years in groups of companies.