Carlos Zarco Puente

Titulació

 • Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, 1986-1991. Advocat. Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el núm. 19.466.
 • Màster d’Advocats d’Empresa. 1991-1992. Universitat Abat Oliba amb la qualificació de Menció Distingida.
 • Cursos múltiples d’especialització i actualització en dret concursal, societari, processal, penal econòmic, laboral, impartits en monogràfics, conferències, cursos pràctics, fòrums, congressos, etc.
 • Professor de dret concursal en el Màster d’accés a l’advocacia impartit per la Universitat de dret de Barcelona en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona. Curs 2013/2014.
 • Ponent en diverses conferències i cursos celebrades al Col·legi d’Advocats de Barcelona sobre diferents matèries relacionades amb la normativa concursal.

Experiència

Advocat en exercici des de gener de 1993. Processalista encarregat de la defensa de client en assumptes i conflictes de tota índole i en totes les jurisdiccions, civil, mercantil, penal, laboral i contenciosa administrativa, arbitral, amb especialització permanent en el dret de la insolvència en tots els seus àmbits.

Intervenció directa en rellevants procediments d’insolvència d’ampli efecte. Experiència acreditada en la consecució de convenis anticipats i ordinaris, així com en procediments de venda d’unitats productives de petit, mitjà i gran grandària.

 • Administrador Concursal des de l’entrada en vigor de la llei concursal núm. 22/2003.
 • Secretari de la Secció de Dret Concursal del Col·legi d’Advocats de Barcelona. 2016/2019. Vocal 2013/2016.
 • Zarco Advocats, S.L.P. 2012. Soci fundador.
 • Responsable de Departament Concursal del Bufet Escura. (2004-2020)
 • Dick Advocats i Economistes, S.L. 2004-2012. Soci fundador. Despatx especialitzat en dret concursal.
 • Cuatrecasas Advocats. 2000-2004. Categoria Associat en el departament de dret concursal i reestructuració. Barcelona.
 • Consult, S.L. 1997-2000. Despatx multidisciplinari especialitzat en el dret de la insolvència i de la reestructuració societària.
 • Cuende i Piñana Advocats. 1996. Especialització en matèria d’execucions singulars.
 • Aran Advocats SCP. 1992-1996. Sota la tutela del mestre Manuel Aran, intervenció directa en tota mena de processos i matèries del dret.

Carlos Zarco Puente

QUALIFICATIONS

 • Graduate in Law at the University of Barcelona, 1986-1991. Lawyer. Member of the Bar of Barcelona number 19,466.

 • Master in Company Lawyers. 1991-1992. University Abat Oliba with the qualification of Distinguished Mention.

 • Many specialisation courses and updating of bankruptcy, company, procedural, economic penal, labour law, given in monographs, conferences, practical courses, forums, congresses, etc.

 • Professor of bankruptcy law in the Masters qualification of access to the legal profession given by the Law University of Barcelona in collaboration with the Bar of Barcelona. Academic year 2013/2014.

 • Speaker in diverse conferences and courses held in the Bar of Barcelona about different subjects related to the bankruptcy regulation.

Experience

Practicing lawyer since 1993. Proceduralist entrusted with defending the client in matters and conflicts of all types and in all the legal, civil, mercantile, penal, labour and legal appeal proceedings, arbitration, with permanent specialisation in bankruptcy law in all its spheres.

Direct intervention in relevant bankruptcy proceedings of wide-ranging effect. Proven experience in achieving anticipated and ordinary agreements, as well as in sales procedures of productive units of small, medium and large size.

 • Bankruptcy Administrator since the coming into force of bankruptcy law 22/2003.
 • Secretary of the Bankruptcy Law Section of the Bar of Barcelona. 2016/2019. Member 2013/2016.
 • Zarco Abogados, S.L.P. 2012. Founding partner.
 • Head of Bankruptcy Department of Bufete Escura. (2004-2020)
 • Dick Abogados y Economistas, S.L. 2004-2012. Founding partner. Office specialising in bankruptcy law.
 • Cuatrecasas Abogados. 2000-2004. Associated Category in the department of bankruptcy law and restructuring. Barcelona.
 • Consult, S.L. 1997-2000. Multidisciplinary office specialised in bankruptcy law and company restructuring.
 • Cuende y Piñana Abogados. 1996. Specialisation in matters of singular actions.
 • Aran Advocats SCP. 1992-1996. Under the tutelage of Manuel Arán, direct intervention in all types of processes and matters of law.